<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1620521121039890481\x26blogName\x3dsweet+memories\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://love-miss-u.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://love-miss-u.blogspot.com/\x26vt\x3d-8078847582395600064', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Tuesday, April 14, 2009Y

表达爱
作曲:林俊杰
作词:林怡凤
林蔚利
林秋离

(男)我们擦身而过
风卷起了沉睡的什麼
情绪在怂恿 撑开了懵懂
有一种冲动yeah
(女) 决定不沉默
毕竟有感觉的人不多
我不想就此错过
(男) 眼睁睁看爱 (女)就这样过吗
(男) 至少我和你 (女)可以说说话
(合) 证明刚刚发生过什麼
用表白 换一份期待
能不能就少一点忐忑 无奈
心还 绕著你徘徊
难道 真是爱
泪水流过 才明白
爱不爱 原来心里早已 存在
幸福 不在千里外
让我勇敢 表达爱
(男) 眼睁睁看爱 (女)就这样过吗
(男) 至少我和你 (女)可以说说话
(合) 证明刚刚发生过什麼
用表白 换一份期待
能不能就少一点忐忑 无奈
心还 绕著你徘徊
难道 真是爱
泪水流过 才明白
爱不爱 原来心里早已 存在
幸福 不在千里外
让我勇敢 表达爱
用表白 换一份期待
能不能就少一点忐忑 无奈
心还 绕著你徘徊
难道 真是爱
泪水流过 才明白
爱不爱 原来心里早已 存在
幸福 不在千里外
让我勇敢 表达爱
让我勇敢 表达爱
Currently love this songs

9:16 PM Photobucket